For forskere

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) er en prospektiv befolkningsstudie der vi undersøker den kardio- og cerebrovaskulære helsen hos et helt årskull av både menn og kvinner født i 1950 i Akershus fylke. Kohorten skal følges helt til 2050.

Studiepopulasjon og demografi

Totalt 5 827 kvinner og menn født i 1950 som ifølge folkeregisteret var  bosatt i Akershus fylke i november 2011 ble forespurt om å delta i studien. Akershus fylke har et areal på 4,918 km2, som omkranser hovedstaden Oslo. Den totale befolkningen i Akershus utgjør 576 000 (pr. januar 2014), noe som gjør fylket til det nest mest folkerike i Norge etter Oslo.

Studiesentre

To somatiske sykehus yter helsetjenester til befolkningen i Akershus fylke: Bærum sykehus (den vestlige regionen) og Akershus universitetssykehus (de nordlige og østlige deler). Disse to sykehusene er samarbeidpartnere og studiesteder i ACE 1950. Begge sentre har egne forskningsavdelinger med erfarne medarbeidere og biobankfasiliteter.

Baseline undersøkelse

Ved første besøk i studien (Baseline), utført i 2012-2015, gjennomgikk alle alle deltakerne et omfattende intervju og en klinisk undersøkelse inkludert kognitive tester, blodprøver, spirometri, og avanserte ultralydundersøkelser av hjertet og blodårer (Baseline variabler i ACE 1950).

Oppfølging og endepunkter

Alle norske borgere har 11-sifret fødselsnummer, som kan brukes til å samle inn hendelsesdata fra nasjonale helseregistre, som for eksempel Norsk pasientregister, CVD registeret, og Dødsårsaksregisteret. Data fra disse kildene vil bli samlet inn fra 2016 og utover. Andre relevante registre, som for eksempel Norsk Reseptregisteret, kan også brukes. Sykehusjournaler vil bli brukt som en sekundær kilde for nærmere detaljer og verifikasjon når det er nødvendig.

Alle større kardio- og cerebrovaskulære hendelser (basert på ICD-10 koder) samlet inn fra de ovennevnte datakilder vil bli registrert og validert av en endepunktskomite. Videre planlegger vi å koble data fra ACE 1950 med data innsamlet i forbindelse med tidligere helseundersøkelser i Norge med til dels overlappende deltakelse. Det vil gjøre oss i stand til å undersøke betydningen av faktorer registrert flere tiår tidligere for kardio- og cerebrovaskulær helse nå.

Kohorten vil bli fulgt opp til 2050. Med visse mellomrom vil hele eller deler av kohorten blir forespurt om å delta i nye undersøkelser eller oppfølgingsundersøkelser.

Etikk og godkjenninger

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (2011/1475). Studien har også blitt vurdert av Helsedirektoratet med hensyn til genetiske analyser. Studien er registrert på clinicaltrials.gov med registreringsnummer: NCT01555411.

Deltagerinformasjon/samtykkeformular finner du her.

Vestre Viken HF er databehandlingsansvarlig institusjon og har gjennomført Personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Kontakt prosjektleder

Hvis du trenger ytterligere informasjon, kan du kontakte prosjektleder her.