Digitalt spørreskjema til alle deltakere i Akershus hjerteundersøkelse 1950

Som en del av oppfølgingen i Akershus hjerteundersøkelse 1950 bes nå alle deltakerne om å fylle ut et nettskjema med spørsmål om helse og livsstil. Deltagere på Bærum sykehus har fått tilsendt brev om dette høsten 2021 og januar 2022, mens deltagere ved Akershus universitetssykehus får brev i 2022.

Spørreskjemaet finner du her: https://nettskjema.no/a/ace1950. For å fylle ut skjemaet trenger man et syv-sifret deltagernummer, og det får man tilsendt pr. brev.

Med bakgrunn i den pågående Coronavirus-pandemien (COVID-19), har enkelte planlagte undersøkelser og delstudier i ACE 1950 blitt satt på vent. Av smittevernhensyn følger vi generelle råd om å begrense fysisk oppmøte ved sykehusene.

Hovedundersøkelsene i Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950-studien) pågikk i 2013 – 2015. Mer enn 3700 deltakere født i 1950 fra tidligere Akershus fylke valgte å bli med. Dette utgjorde 64 % av hele befolkningen i dette årskullet. Dette er en relativt høy deltakelse, også sammenlignet med andre store befolkningsstudier.

Helt siden våren 2015 har doktorgradsstipendiater og andre forskere ved Akershus universitetssykehus og Bærum sykehus jobbet med de innsamlede dataene.

Flere resultater fra ACE 1950-studien er publisert i internasjonale tidsskrifter, og flere artikler vil bli publisert framover. Fem doktorgrader fra studien er fullført i løpet av 2019-2020, og nye doktorgradsstipendiater er i gang med nye prosjekt. Du finner oversikt over vitenskapelige publikasjoner her.

Etter at den første hovedundersøkelsen ble avsluttet er følgende tilleggsundersøkelser utført:

  • Ca. 40 % av studiedeltakerne fikk i 2015-2016 invitasjon til en undersøkelse med screening for atrieflimmer («hjerteflimmer»). Over 1500 deltakere fikk utdelt et apparat for hjemmemåling av hjerterytmen («tommel-EKG») over 2 uker. Hovedresultatene fra denne studien ble publisert høsten 2017, og er omtalt her: www.ace1950.no/2017/11/04/screening-for-atrieflimmer/ Nærmere 20 % av deltakerne har vært innkalt til en eller flere oppfølgende undersøkelser med ultralyd av hjertet.
  • Det pågår nå en delstudie med MR-undersøkelse av hjernen, der man tar sikte på å undersøke inntil 500 deltagere. Det pågår også en delstudie med MR-undersøkelse av hjertet, som er planlagt utført på inntil 400 av deltakerne i studien. Samtidig tas også en ny ultralyd av hjertet samt blodprøver. På grunn av Covid-19, har det vært et opphold i begge disse studiene.
  • I henhold til samtykket til studien, har vi i løpet av 2019 – 2020 samlet inn nasjonale registerdata fra Hjerte- og karregisteret, www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar. Dette vil gi oss informasjon om innleggelser og kontakter deltakerne har hatt i spesialisthelsetjenesten.
  • For å nyttiggjøre oss innsamlede data best mulig, trenger vi oppdatert helseinformasjon. I 2016-17 mottok alle deltakere et spørreskjema, som 84 % besvarte. Vi ber altså nå om at deltakerne fyller ut et nytt tilsvarende skjema, som gir oss oppdatert informasjon.

VIDERE PLANER

Forskergruppen tar sikte på å gjøre en ny, omfattende undersøkelse av samtlige deltakere i studien i løpet av de neste årene. Dette er imidlertid avhengig av nødvendig finansiering, og vi kan derfor ikke si akkurat når dette vil skje. Forskergruppens fokus nå er å publisere resultater fra de undersøkelsene vi allerede har gjennomført, noe som også er viktig for å skaffe forskningsmidler til nye undersøkelser.