For deltagere

Akershus hjerteundersøkelse 1950 er en stor befolkningsundersøkelse der alle som er født i 1950 og var bosatt i Akershus fylke 1.11.2011 ble forespurt om å delta. Mer enn 3.700 personer har deltatt i første del av prosjektet og har gjennomgått en grundig undersøkelse ved Bærum sykehus eller Akershus universitetssykehus i perioden 2012-2015.

Undersøkelsen på sykehuset innebar blant annet måling av høyde, vekt, blodtrykk, elektrokardiogram (EKG) og spirometri (pusteprøve som måler lungefunksjonen). Videre ble det gjort ultralydundersøkelse av hjertet og blodårer til hals og hode. Deltagerne besvarte også spørreskjemaer om sin helse og gjennomførte tester av hukommelse og evne til problemløsning.

Det ble tatt blodprøver, hvorav noen var vanlige rutineprøver som ble analysert ved sykehusets laboratorium kort etter tapping. Resten av blodprøvematerialet ble behandlet og frosset ned i biobank.

130306 ACE biobankBiobank. Det meste av blodet ble fordelt på totalt ca. 50 små rør pr. deltager. Disse små rørene ble så frosset ned i ultrafrysere som holder – 80 °C. Blodprøvene kan senere tines opp for å gjennomgå spesialanalyser, der vi måler stoffer som eventuelt kan ha betydning for utvikling av atrieflimmer, annen hjerte-/karsykdom eller nær beslektede tilstander som sukkersyke, lungesykdom eller nyresykdom. Ultrafryserne overvåkes kontinuerlig, både med elektronisk alarmsystem og manuell kontroll.

Studien avsluttet rekruttering av nye deltakere i mai 2015, og tar ikke inn flere deltakere nå. De som er inkludert i prosjektet og har vært undersøkt vil bli fulgt opp i mange år fremover. Prosjektet vil gi ny kunnskap om forekomst av, årsakene til og konsekvens av både atrieflimmer, andre hjerte- og karsykdommer og nær beslektede tilstander som diabetes, lungesykdom og nyresykdom.

Vi håper at prosjektet skal hjelpe oss til å identifisere prediktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom (f.eks. en hjerteundersøkelse eller en blodprøve som kan hjelpe oss å forutsi hvem som senere vil utvikle sykdom). I neste omgang kan dette gjøre det lettere å forebygge sykdommer som rammer store deler av befolkningen.

Hos noen deltakere er det i forbindelse med prosjektet gjort unormale funn, og ved behov er disse blitt fulgt opp eller undersøkt videre i henhold til vanlig klinisk praksis.

Deltakelse i prosjektet er basert på skriftlig, informert samtykke som angitt i Pasientinformasjon og samtykkeerklæring.

Vestre Viken HF er databehandlingsansvarlig institusjon, og har gjennomført Personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Prosjektet er finansiert av de to helseforetakene Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til ekstern finansiering fra Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Universitetet i Oslo. Støtte til materiell har og blitt gitt fra Venner av Bærum sykehus og Indremedisinsk forskningsfond av 1987 (Bærum sykehus).